Gå til hovedinnhold

Halden Arbeiderblad 8. Oktober 2014

Bøensætre var i hjertet vårt hele tiden

– Vi ble aldri ferdig med Bøensætre etter at vi dro for ti år siden. Nå gleder vi oss til å eie stedet.

TILBAKE: Hedda og Egil Kortnes er minst like glade for å eie Bøensætre som de var for å bli vertskap i 2000.Arkivbilde.
TILBAKE: Hedda og Egil Kortnes er minst like glade for å eie Bøensætre som de var for å bli vertskap i 2000.Arkivbilde. (Foto: Nina H. Danielsen)

Det sier Hedda og Egil Kortnes, etter at de trakk det lengste strået i budrunden om den gamle husmannsplassen i Aremark.

Aremark kommune solgte husmannsplassen og skogen for seg. Alf Ulven sikret seg sistnevnte.

 

Er på elgjakt

Ekteparet, som bor og arbeider i Lier kommune i Buskerud, var vertskap på Bøensætre fra 2000 – 2004, og de ser fram til «å begynne der vi slapp».

– Stedet er helt fantastisk, og Aremark har all ære av hvordan de har forvaltet eiendommen, sier Egil Kortnes og beklager at han «må være kort»

– Jeg er på elgjakt, og her går losen, ler han.

– Men vi vil videreutvikle Bøensætre i tråd med tidligere drift. Det vil si at vi fortsatt ta imot skoleklasser, konferanser og ikke minst arrangere kurs om gamle mat- og jordbrukstradisjoner, sier han.

Herlig uberørt

Det siste er det Hedda Kortnes som skal stå for. Hun har 20 års bakgrunn som bonde og gartner og driver i dag firmaet God Helhet.

Der tilbyr hun både yoga og Mindfulness, i tillegg til kurs om blant annet gamle kornsorter og belgvekster.

– Det dreier seg om blant annet svedjerug som ble dyrket mens det ennå ulmet i nedbrent kvist og kratt, spelt, emmer og enkorn. Felles for dem alle er at de inneholder langt mer protein enn dagens korn, sier hun.

– I dag har vi sprøytet bort mat med høyt næringsinnhold til fordel for langt mindre næringsrike vekster. Derfor vil Bøensætre være et eldorado: der har det aldri vært sprøytet eller blitt gjødslet på kunstig vis, sier hun.

Var i hjertet

Så vi klarte aldri å gi helt slipp på Bøensætre. Stedet var i hjertet vårt hele tiden. Derfor er vi også veldig glade for å bli de nye eierne og gleder oss veldig til å dra tilbake.

– Nå er ikke kontrakten formelt undertegnet, men vi regner med å kunne ta over en gang på nyåret, sier Hedda Kortnes.

Les mer

Nationen 14. September 2014

Aremark kommune selger Farmen-gården Bøensætre

Aremark kommune har lagt ut husmannsplassen Bøensætre for salg. Prisantydningen er 5,3 millioner kroner.

LARS JOHAN WIKER

Med på kjøpet får du et skogsområde på rundt 3000 mål. Flere bygninger hører med til eiendommen, blant annet et våningshus fra 1763, en låve fra 1800-tallet og ei skolestue fra 1911.

Bakgrunnen for salget er at kommunen trenger å frigjøre kapital til blant annet skolebygging.

– Politikerne har vurdert det slik at det ikke er kommunens oppgave å drifte en slik plass eller drive med skog, sier rådmann Jon Fredrik Olsen i Aremark kommune til Nationen.

Eiendomsannonsen ble publisert på Finn tirsdag.

– Responsen har vært veldig god etter at annonsen har ligget ute et halvt døgn. Stedet blir nok raskt solgt, sier eiendomsmegler Kim Andre Johansen ved Ketil Koppang Landbruk – og næringsmegling til Nationen.

– Hvem kan være interessert i en slik spesiell eiendom?

– Det kan være flere typer. Både de som ønsker å drifte et gammeldags gårdstun og de som ser næringspotensialet i skogen, svarer megleren.

Samme ånd

Husmannsplassen Bøensætre i Aremark kommune er en typisk husmannsplass, slik de var i skogsbygdene nær svenskegrensa på 1800-tallet. Aremark kommune har eid plassen siden 1919, og den er ivaretatt og holdt slik det opprinnelig var, ifølge eiendomsannonsen.

– Kommunen har drevet stedet godt og håper den nye eieren vil bo der og drive i samme ånd, sier Johansen.

Innspillingssted for Farmen

På 1980- og 1990-tallet satte kommunen i stand de gamle bygningene, med støtte fra blant annet Fylkemannen i Østfold.

– Vi fikk opp øynene for at det ikke var mange slike husmannsplasser igjen i bygda, sa daværende Aremark-ordfører Tore Johansen til Nationen i forbindelse med innspillingen av TV 2-programmet Farmen.

Farmen ble spilt inn på Bøensætre i 2008. Fylkesmannen stilte strenge krav til hva tv-folkene kunne gjøre på plassen. De mest verdifulle engene ble avstengt. Hus og bygninger som ble forandret, måtte tilbakeføres til sin opprinnelige tilstand etter opptakene.

Kulturlandskap

Regjeringen utpekte i 2009 Bøensætre som et av 20 verneverdige kulturlandskap i landet. Plassen skal være den største og best bevarte husmannsplassen i Østfold.

Deler av eiendommen ligger under et fredningsvedtak med målsetning om å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt viderutvikle dem.

Det har vært mange aktiviteter på plassen, og den har vært populær både for turfolk og skoleelever.

Eiendomsmegleren sier at selve tunet med bygninger er taksert til 2,2 millioner kroner.

– Det er ikke en høy takst for så mange bygninger. Taksten har hensyntatt begrensningene som ligger i at stedet er verneverdig. Kommunen har en avtale med fylkeskommunen om økonomisk støtte, og en ny eier kan velge å videreføre denne avtalen, sier Johansen.

Rådmannen sier at det ikke bare er prisen som blir avgjørende når eiendommen skifter eier.

– Kommunen vil legge vekt på at de nye eierne vil beholde stedet slik det er bevart. Så det er ikke bare den som kan gi høyeste pris, som vil få kjøpe stedet, sier han.

Formannskapet skal godkjenne salget.

Les mer

Regjeringen 6. Juli 2009

Kulturlandskap: Bøensætre med plasser

Kulturlandskap: Regjeringen har utpekt 20 spesielt utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Gjennom juli måned presenterer Landbruks- og matdepartementet de ulike 20 utvalgte kulturlandskapene. I dag kan du lese om Bøensætre i Østfold.

Kulturlandskap: Regjeringen har utpekt 20 spesielt utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Gjennom juli måned presenterer Landbruks- og matdepartementet de ulike 20 utvalgte kulturlandskapene. I dag kan du lese om Bøensætre i Østfold.

Fakta om det utvalgte kulturlandskapet Bøensætre med plasser

Sted: Aremark kommune, Østfold
Jordbruksregion: Sør- og Østlandets skogstrakter
Områdetype: Husmannsplasser i skogsbygd, slåtte- og beitelandskap på innmark
Areal: 90 dekar

Kulturlandskap: Bøensætre Aremark kommune i Østfold. Foto: Turid Rikheim, Utmarksavdelingen i Akershus og Østfold
Kulturlandskap: Bøensætre i Aremark kommune i Østfold. Foto: Turid Rikheim, Utmarksavdelingen i Akershus og Østfold

Det utvalgte området i Aremark kommune i Østfold utgjør et levende bilde av et typisk husmannsplass-samfunn i skogsbygdene nær svenskegrensen fra tiden 1850-1950. Området omfatter husmannsplassene Bøensætre, Knatterød, Laggerholt, Bøensæterhagen, søndre Størholtet og Størholtødegården. I tillegg er stua på nedre Sørenskas og stua på Søndre Støholtet med.

Bøensætre er den største og best bevarte husmannsplassen i Østfold. Bøensætre eies av Aremark kommune, mens et vertskap står for den daglige driften. Det er mye aktivitet på Bøensætre; plassen er et populært

mål for turfolk og besøkende, og området benyttes flittig til utferder av skoler og organisasjoner. Mange har kanskje sett Bøensætre på TV: ”Farmen”, som ble vist på TV2 i 2008, ble nemlig spilt inn nettopp her.

Landskapet er variert, og består av skog, tjern, bekker, beiter, åkrer, åkerholmer og åser. Landskapet, sammen med velholdte bygninger, hustufter, rester av steingjerder, skigarder, gamle stier og gammel kulturmark som slåttenger og beiter, forteller historien om hvordan området har blitt brukt. De fleste jordbruksarealene driftes i dag, og flere av plassene drives økologisk. Mye av landskapet beites og holdes åpent av storfe, sau og hest.

Det utvalgte området har et unikt og artsrikt planteliv. Her kan man finne rødlistede arter som bakkesøte, solblom, vanlig marinøkkel, stavklokke, enghaukeskjegg og griseblad, i tillegg til mange andre sjeldne arter som krattlodnegras, hvit gåseblom, storengkall og muserumpe.

Flere av artene vokser på slåttenger eller annen kulturmark, og er avhengig av slått med ljå eller maskin eller beite hvert år. Den rike floraen gir igjen et rikt insektsliv og fugleliv. Det er gjennom flere år gjort en stor innsats lokalt for å ta vare på bygninger, landskap og biologisk mangfold i området.

Brosjyre om utvalgte kulturlandskap i jordbruket
Utvalgte kulturlandskap i jordbruket viser hvordan jordbruksdrift i generasjoner har formet verdifulle landskap med kulturminner og naturmangfold. Hele landet er representert med 20 utpekte jordbrukslandskap som finner vi langs kysten, ved fjorden, på fjellet og i innlandet. En frivillig og langsiktig forvaltning og skjøtsel av områdene skal sikres basert på samarbeid med berørte kommuner og grunneiere. Områdene skal tas godt vare på, vises fram, og alle kan være stolte av dem. Ta turen ut i jordbruksnaturen!

Statens landbruksforvaltning, Riksantikvaren og Direktoratet for

Naturforvaltning har i forbindelse med åpningen av Regjeringens spesielt utvalgte kulturlandskap i jordbruket gitt ut en brosjyre som presenterer de 20 utvalgte kulturlandskapene.

Kulturlandskap: Regjeringen har utpekt 20 spesielt utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Gjennom juli måned presenterer Landbruks- og matdepartementet de ulike 20 utvalgte kulturlandskapene.