Hopp til innholdet

Bøensætre kandidat til den nasjonale kulturlandskapsprisen 2019

 

Bøensætre husmannsplass (t.v.), Steinssletta (øverst t.h.) og skogfinneplassen Mikkelsrud (nederst t.h.). Foto: Hhv. Bøensætre, Landbruksdirektoratet og Kulturminnefondet.
Bøensætre husmannsplass (t.v.), Steinssletta (øverst t.h.) og skogfinneplassen Mikkelsrud (nederst t.h.). Foto: Hhv. Bøensætre, Landbruksdirektoratet og Kulturminnefondet.

Vi har nominert tre kandidater til den nasjonale kulturlandskapsprisen 2019.

For å øke kunnskapsnivået og bevisstheten om kulturlandskap og stimulere til å ta vare på og utvikle kulturlandskapet gjennom gode eksempler, deler Norsk Kulturarv, Landbruks- og matdepartementet og Landbruksdirektoratet årlig ut en kulturlandskapspris til det beste prosjektet nasjonalt. Fylkesmannen i Oslo og Viken nominerer tre gode kandidater til den nasjonale Kulturlandskapsprisen 2019:

Hedda og Egil Kortnes – Husmannsplassen Bøensætre i Aremark

Bøensætre er en levende husmannsplass med husdyr og helårsbosetning i et restaurert kulturlandskap slik det var i perioden 1850-1950. Hedda og Egil Kortnes skjøtter, vedlikeholder og restaurerer kulturlandskap og bygninger. De holder også mattradisjoner og ideen om selvberging ved like. Ved å kombinere personlige ferdigheter, kunnskap og engasjement – drifter og utvikler de husmannsplassen på en forbilledlig måte. Formidling av kunnskap og verdier knyttet til husmannsplassen er viktig for de nominerte.

Les mer om Bøensætre på deres hjemmeside og hos Landbruksdirektoratet

Anne-Lise Torvund og Tore Ovlien – Skogfinneplassen Mikkelrud i Aurskog-Høland

På skogfinneplassen Mikkelrud skjøttes og vedlikeholdes slåttemark og bygninger slik det er gjort gjennom 300 år. Anne-Lise Torvund og Tore Ovlien bevarer en helhet og et mangfold i natur- og kulturverdier. De spiller en viktig rolle i å synliggjøre og formidle kulturen, verdiene og historikken knyttet til gamle slåttemarker og skogfinneplassen. Årlig arrangerer de nominerte åpne dager med blomstervandringer, slåttedugnader, «Lys i gamle hus» med mer.

Les mer om Mikkelsrud på deres hjemmeside og hos Kulturminnefondet.

Grunneierlaget – Steinssletta i Hole

Steinssletta er et stort, sammenhengende jordbruksområde med kontinuerlig drift i minst 4000 år. Lang tids bruk har satt spor i landskapet som gravminner, veifar, steinmurer, bygninger og artsrike naturtyper. Grunneierlaget, med representanter fra samtlige av de over 50 gårdsbrukene på Steinssletta, legger ned en formidabel arbeidsinnsats i å skjøtte fellestiltak som restaurering av strandengbeiter, skjøtsel av kantsoner mot vassdrag, anlegg av fangdammer, fjerning av fremmede arter og ivaretakelse av biologisk mangfold.

Les mer om Steinssletta på deres hjemmeside og hos Landbruksdirektoratet

 

Del dette: