Hopp til innholdet

Bøensætre levrandør til Halden Kooperativ

Halden Kooprativ - UrtesaltDe tre jen­te­ne Be­ne­dik­te Lind­hau­gen Bræk­ke, Gun-He­len Johansen og Alice Snorradòttir fra Halden Ko­ope­ra­tiv var lør­dag for­mid­dag en tur på Bøensætre i Are­mark. Der fikk de en inn­fø­ring i de øko­lo­gis­ke pro­duk­te­ne som pro­du­se­res på går­den av gårds­frue Hed­da Kort­nes. Bøensætre er en av fle­re le­ve­ran­dø­rer du nå kan få kort­reist og øko­lo­gis­ke va­rer fra igjen­nom Halden Ko­ope­ra­tiv.

Klart for før­s­te pose

Vel frem­me på Bøensætre in­vi­te­rer Hed­da Kort­nes alle inn i hu­set hun og Egil Kort­nes bor i på husmannsplassen Bøensætre.

– Bare kom inn på kjøk­ke­net her, så skal jeg vise dere noen av ur­te­sal­te­ne jeg har her, sier Hed­da idet hun går inn på kjøk­ke­net og bort til en brød­deig som lig­ger på kjøk­ken­ben­ken. Et­ter at Hed­da har satt sin sur­brød-deig laget av selv­malt korn og egen­pro­du­sert yog­hurt i ov­nen, set­ter hun seg rundt bor­det sam­men med de and­re jen­te­ne.

Halden Ko­ope­ra­tiv til­byr den før­s­te po­sen med øko­lo­gis­ke va­rer til sine med­lem­mer i ap­ril. Hed­da Kort­nes sitt ur­te­salt er med i den­ne po­sen. Bøensætre mest lo­ka­le Til nå er Bøensætre i Are­mark den mest lo­ka­le går­den som er med som le­ve­ran­dør til Halden Ko­ope­ra­ti­ves øko­lo­gis­ke vare­po­ser. – Det er Bøensætre som er nær­mest Halden av våre le­ve­ran­dø­rer fore­lø­pig. Der­et­ter lig­ger Stan­ge nær­mest. Men det­te er fort­satt kort­reis­te og øko­lo­gis­ke va­rer, spe­si­elt sam­men­lig­net med man­ge va­rer fra dag­lig­va­re­bu­tik­ke­ne som ikke en­gang all­tid er fra Norge, sier de tre jen­te­ne. Jen­te­ne har snak­ket med fler in­ter­es­ser­te går­der i Østfold om kon­sep­tet øko­lo­gisk og kort­reis­te va­rer, og de øns­ker gjer­ne tips om fle­re.

– Hed­da og Egil fra Bøensætre er de før­s­te som er så kort­reist, og vi øns­ker så lo­ka­le le­ve­ran­dø­rer som mu­lig, leg­ger de til. De sier at nå som Bøensætre er med i Halden Ko­ope­ra­ti­ve, får de kon­takt med fler po­ten­si­elt nye le­ve­ran­dø­rer, og de hå­per at in­ter­es­sen bare vil øke. Grønn­sa­ker i før­s­te pose.

Al­le­re­de 14. ap­ril er fris­ten for å be­stil­le den før­s­te po­sen. – Po­se­ne kom­mer til å va­ri­e­re mye og er se­song­av­hen­gig. Nå går vi mot se­song­av­slut­ning for rotgrønnsaker, men mye an­net er i vente. Mot høs­ten ten­ker vi at bær vil være en mu­lig­het, sier Be­ne­dik­te Lind­hau­gen Bræk­ke som er sty­re­le­der i Halden Ko­ope­ra­tiv. Før­s­te pose kom­mer til å in­ne­hol­de gul­røt­ter, kål­rot, po­te­ter, rød­be­ter, rød løk, pas­ti­nakk, grov­malt Emmermel og ur­te­salt fra Bøensætre. – Det har gått vel­dig fort fra vi star­tet for fult i de­sem­ber-ja­nu­ar, og det er vel­dig gøy, fort­set­ter Lind­hau­gen Bræk­ke.

– Ja, nå har vi 50 med­lem­mer i ko­ope­ra­ti­vet, noe vi ser på som vel­dig bra på så kort tid, leg­ger ar­ran­ge­ments­an­svar­lig Snorradòttir og inn­kjøps­an­svar­lig Johansen til.

Dre­vet av med­lem­me­ne

Mens de tre jen­te­ne rundt kjøk­ken­bor­det snak­ker med hver­and­re og Hed­da, var­ter gårds­fru­en opp med hjem­me­laget kran­se­ka­ke og øko­lo­gisk sjo­ko­la­de. Jen­te­ne får også hver sin kopp med hel­se­frem­men­de Chaga-te, som er bryg­get på kju­ker (sopp) som vok­ser på Bjør­ke­trær.

Halden Ko­ope­ra­tiv er et sam­vir­ke­fore­tak, og er både dre­vet og eid av med­lem­me­ne. Med­lems­mø­ter, ar­beids­grup­per og sty­ret er det Halden Ko­ope­ra­tiv er byg­get opp av. Med­lem­me­ne de­les opp i uli­ke grup­per, som tar seg av pak­king og ord­ning av alle vare­po­se­ne på tur. Med 50 med­lem­mer per dags dato, be­tyr det at hvert med­lem kun tren­ger å bi­dra med dug­nads­ån­den en gang i halv­å­ret.

Bøensætre le­ver

Ved Bøensætre-går­den hvor Hed­da og Egil Kort­nes nå hol­der til, er det ikke tvil om at det ak­tivt sat­ses på å bru­ke na­tu­ren og alt den byr på.– I fjor had­de jeg 30 uli­ke grønn­sa­ker, og det kom­mer ikke til å bli noe mind­re i år, sier Hed­da og smi­ler for­nøyd. Hun for­tel­ler at hun en gang had­de hele 60 ur­ter på går­den, og at drøm­men er å få det mang­fol­det til­ba­ke på går­den.

– Nå kom­mer snart dyra til­ba­ke til går­den her. I fjor had­de vi gri­ser i skrå­nin­gen der bor­te, og de har gått opp ugress for oss så nå er det helt klart til å be­gyn­ne å bru­ke jor­da der, for­tel­ler Hed­da mens hun vi­ser jen­te­ne rundt på går­den. Hun pe­ker ut­over slet­te­ne der hun skal lage en permakulturhage, vi­de­re til bak­ken der de slår høy­et på gam­melt vis, og til alle hu­se­ne hvor de som øns­ker kan kom­me og få leie seg en seng el­ler to.

 

Del dette:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *