Kulturlandskap: Regjeringen har utpekt 20 spesielt utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Gjennom juli måned presenterer Landbruks- og matdepartementet de ulike 20 utvalgte kulturlandskapene. I dag kan du lese om Bøensætre i Østfold.

Fakta om det utvalgte kulturlandskapet Bøensætre med plasser

Sted: Aremark kommune, Østfold
Jordbruksregion: Sør- og Østlandets skogstrakter
Områdetype: Husmannsplasser i skogsbygd, slåtte- og beitelandskap på innmark
Areal: 90 dekar

Kulturlandskap: Bøensætre Aremark kommune i Østfold. Foto: Turid Rikheim, Utmarksavdelingen i Akershus og Østfold
Kulturlandskap: Bøensætre i Aremark kommune i Østfold. Foto: Turid Rikheim, Utmarksavdelingen i Akershus og Østfold

Det utvalgte området i Aremark kommune i Østfold utgjør et levende bilde av et typisk husmannsplass-samfunn i skogsbygdene nær svenskegrensen fra tiden 1850-1950. Området omfatter husmannsplassene Bøensætre, Knatterød, Laggerholt, Bøensæterhagen, søndre Størholtet og Størholtødegården. I tillegg er stua på nedre Sørenskas og stua på Søndre Støholtet med.

Bøensætre er den største og best bevarte husmannsplassen i Østfold. Bøensætre eies av Aremark kommune, mens et vertskap står for den daglige driften. Det er mye aktivitet på Bøensætre; plassen er et populært

mål for turfolk og besøkende, og området benyttes flittig til utferder av skoler og organisasjoner. Mange har kanskje sett Bøensætre på TV: ”Farmen”, som ble vist på TV2 i 2008, ble nemlig spilt inn nettopp her.

Landskapet er variert, og består av skog, tjern, bekker, beiter, åkrer, åkerholmer og åser. Landskapet, sammen med velholdte bygninger, hustufter, rester av steingjerder, skigarder, gamle stier og gammel kulturmark som slåttenger og beiter, forteller historien om hvordan området har blitt brukt. De fleste jordbruksarealene driftes i dag, og flere av plassene drives økologisk. Mye av landskapet beites og holdes åpent av storfe, sau og hest.

Det utvalgte området har et unikt og artsrikt planteliv. Her kan man finne rødlistede arter som bakkesøte, solblom, vanlig marinøkkel, stavklokke, enghaukeskjegg og griseblad, i tillegg til mange andre sjeldne arter som krattlodnegras, hvit gåseblom, storengkall og muserumpe.

Flere av artene vokser på slåttenger eller annen kulturmark, og er avhengig av slått med ljå eller maskin eller beite hvert år. Den rike floraen gir igjen et rikt insektsliv og fugleliv. Det er gjennom flere år gjort en stor innsats lokalt for å ta vare på bygninger, landskap og biologisk mangfold i området.

Brosjyre om utvalgte kulturlandskap i jordbruket
Utvalgte kulturlandskap i jordbruket viser hvordan jordbruksdrift i generasjoner har formet verdifulle landskap med kulturminner og naturmangfold. Hele landet er representert med 20 utpekte jordbrukslandskap som finner vi langs kysten, ved fjorden, på fjellet og i innlandet. En frivillig og langsiktig forvaltning og skjøtsel av områdene skal sikres basert på samarbeid med berørte kommuner og grunneiere. Områdene skal tas godt vare på, vises fram, og alle kan være stolte av dem. Ta turen ut i jordbruksnaturen!

Statens landbruksforvaltning, Riksantikvaren og Direktoratet for

Naturforvaltning har i forbindelse med åpningen av Regjeringens spesielt utvalgte kulturlandskap i jordbruket gitt ut en brosjyre som presenterer de 20 utvalgte kulturlandskapene.

Kulturlandskap: Regjeringen har utpekt 20 spesielt utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Gjennom juli måned presenterer Landbruks- og matdepartementet de ulike 20 utvalgte kulturlandskapene.